Zawody regulowane i uznawanie kwalifikacji w tych zawodach

Zasady wzajemnego uznawania kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodów i działalności regulowanych, uzyskanych na obszarze państw członkowskich Unii Europejskiej (dotyczy także EOG i Szwajcarii), określone zostały w dyrektywie 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych. 

Po wejściu w życie 1 lutego 2020 roku Umowy o wystąpieniu Wielkiej Brytanii z UE rozpoczął się okres przejściowy, określony w Umowie o wystąpieniu, który potrwa do końca grudnia 2020 roku.

Okres przejściowy to dla polskich przedsiębiorców i obywateli brak zasadniczych zmian w relacjach z Wielką Brytanią do końca 2020 r.

W okresie przejściowym kwalifikacje zawodowe uzyskane w Wielkiej Brytanii uznawane będą nadal na podstawie unijnej dyrektywy 2005/36/WE.

Uznawanie kwalifikacji zawodowych uzyskanych w Wielkiej Brytanii od 2021 roku

Zasady wzajemnego uznawania kwalifikacji zawodowych po zakończeniu okresu przejściowego zależeć będą od treści przyszłych umów pomiędzy Wielką Brytanią a Unią Europejską.

W przypadku uzyskania porozumienia i podpisania umowy dotyczącej przyszłych wzajemnych relacji UE – UK, uznawanie kwalifikacji zawodowych będzie możliwe na podstawie podpisanej umowy.

Jeżeli przyszłe relacje między Unią Europejską i Zjednoczonym Królestwem nie zostaną uregulowane podpisaniem umowy przed końcem okresu przejściowego, będzie to mieć konsekwencje podobne do „bezumownego brexitu”

W tej sytuacji kwalifikacje uzyskane w UK będą uznawane w Polsce na podstawie przepisów krajowych.

Oznacza to, że posiadacz dyplomu/świadectwa uzyskanego w Wielkiej Brytanii, chcąc podjąć pracę w zawodzie regulowanym w Polsce, będzie musiał najpierw uznać w drodze nostryfikacji dyplom/świadectwo, aby następnie móc ubiegać się o uzyskanie uprawnień zawodowych, zgodnie z odrębnymi przepisami dotyczącymi wykonywania danego zawodu.

Wskutek braku możliwości uznawania kwalifikacji uzyskanych w Wielkiej Brytanii na podstawie unijnej dyrektywy, nie będzie także możliwości ubiegania się o wydanie Europejskiej Legitymacji Zawodowej-EPC w przypadku niektórych zawodów, jak również świadczenia usługi transgranicznej – czyli czasowego i okazjonalnego wykonywania zawodu lub działalności regulowanej w innym państwie UE.

Uznawanie kwalifikacji zawodowych marynarzy

Bezpieczeństwo zatrudnienia polskich marynarzy na statkach, pod banderą Zjednoczonego Królestwa, nie powinno być zagrożone po zakończeniu okresu przejściowego. Może natomiast pojawić się ryzyko, że marynarze posiadający polskie obywatelstwo, którzy dysponują dokumentami kwalifikacyjnymi wydanymi przez Zjednoczone Królestwo, nie będą mogli uzyskać potwierdzenia tych dokumentów do zajmowania stanowisk na statkach państw członkowskich UE. Kwestią o kluczowym znaczeniu w tym kontekście będzie przyjęcie przez Komisję Europejską decyzji o uznawaniu świadectw wydawanych przez Zjednoczone Królestwo, zgodnie z procedurą opisaną w art. 19 dyrektywy 2008/106/WE w sprawie minimalnego poziomu wyszkolenia marynarzy.

Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się w nocie KE.

Uznawanie kwalifikacji zawodowych uprawniających do wykonywania zawodu biegłego rewidenta 

Informacja dla obywateli polskich, którzy nabyli lub są w trakcie uzyskiwania kwalifikacji zawodowych uprawniających do wykonywania zawodu biegłego rewidenta w Wielkiej Brytanii

Uznawanie kwalifikacji zawodowych uprawniających do wykonywania zawodu doradcy podatkowego

Informacja o uznawaniu kwalifikacji do wykonywania zawodu doradcy podatkowego w przypadku bezumownego brexitu