Zawody regulowane i uznawanie kwalifikacji w tych zawodach

Uznawanie kwalifikacji zawodowych uzyskanych w Wielkiej Brytanii po 1 stycznia 2021 roku

Od dnia 1 stycznia 2021 r. kwalifikacje zawodowe uzyskane w Wielkiej Brytanii podlegają uznaniu na podstawie przepisów krajowych określonych w regulacjach dotyczących poszczególnych zawodów regulowanych. Dyplomy ukończenia studiów wyższych mogą zostać uznane w drodze nostryfikacji. Więcej informacji o nostryfikacji dyplomów można znaleźć tu.

Natomiast informacja o uznawaniu świadectw szkolnych dostępna jest tutaj.

W sprawie uznania innych dokumentów poświadczających kwalifikacje zawodowe oraz szczegółowych warunków nabycia uprawnień zawodowych w Polsce należy kontaktować się z organem właściwym dla danego zawodu – kontakt można znaleźć w bazie zawodów regulowanych na stronie Komisji Europejskiej w zakładce „competent authority” oraz na stronie www.biznes.gov.pl.

Umowa o handlu i współpracy zawarta pomiędzy Unią Europejską a Wielką Brytanią nie stanowi bezpośredniej podstawy do wzajemnego uznawania kwalifikacji zawodowych. Określa ona mechanizm, który umożliwi w przyszłości zawieranie porozumień o wzajemnym uznawaniu kwalifikacji zawodowych w wybranych zawodach regulowanych. Porozumienia te nie będą podstawą automatycznego uznawania kwalifikacji zawodowych, będą natomiast określały warunki i system uznania kwalifikacji. Postanowienia umowy o handlu i współpracy nie stanowią przeszkody, aby zostały zawarte dodatkowe umowy pomiędzy UE a UK określające inne niż przewidziane w umowie o handlu i współpracy warunki uznawania kwalifikacji zawodowych.

Uznawanie kwalifikacji w ramach zawodów prawniczych

W kwestii dostępu do zawodów prawniczych, należy wskazać, że przepisy ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1651 z późn. zm.) i ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 75) w zakresie obejmującym uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych i wykonywanie zawodu adwokata lub radcy prawnego nie różnicują, ze względu na posiadane obywatelstwo, sytuacji prawnej osób chcących uzyskać uprawnienia zawodowe i wykonywać wskazane zawody.

W konsekwencji, z upływem okresu przejściowego po wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej, to jest od 1 stycznia 2021 roku, przy braku odmiennych regulacji, na gruncie przepisów wymienionych ustaw nie zmieni się sytuacja prawna obywateli Zjednoczonego Królestwa, którzy nadal będą mogli uzyskiwać uprawnienia do wykonywania zawodu adwokata i radcy prawnego i wykonywać te zawody na zasadach określonych w tych ustawach, które dotyczą również obywateli Rzeczypospolitej Polskiej i innych państw.

Jednocześnie, z upływem okresu przejściowego, w przypadku braku odmiennych regulacji, na gruncie ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 823) zmieni się sytuacja prawników – obywateli Zjednoczonego Królestwa.

Wskazana ustawa posługuje się bowiem kryterium obywatelstwa i odmiennie reguluje sytuację prawników z Unii Europejskiej i prawników spoza Unii Europejskiej, w szczególności w zakresie zasad wykonywania stałej praktyki i świadczenia usług transgranicznych, określonych w przepisach Działów II i IV tej ustawy.

Wymaga przy tym podkreślenia, że przepisy tej ustawy dotyczące prawników z Unii Europejskiej stosuje się odpowiednio także do osób, które:

  • są obywatelami państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, uprawnionymi do wykonywania zawodu przy użyciu jednego z tytułów zawodowych uzyskanych w tych państwach, określonych w wykazie stanowiącym załącznik nr 2 do ustawy albo przy użyciu jednego z tytułów zawodowych uzyskanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, określonych w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do ustawy;
  • są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, uprawnionymi do wykonywania zawodu przy użyciu jednego z tytułów zawodowych uzyskanych w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, określonych w wykazie stanowiącym załącznik nr 2 do ustawy.

Kryterium obywatelstwa istotne jest także w świetle uregulowanego w Dziale III postępowania w przedmiocie wpisu na listę adwokatów lub listę radców prawnych prawnika z Unii Europejskiej lub obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, posiadającego kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania zawodu przy użyciu jednego z tytułów, o których mowa w art. 2 pkt 2 wymienionej ustawy.

W ocenie Ministerstwa Sprawiedliwości, upływ okresu przejściowego, w sytuacji braku odmiennych regulacji, przy jednoczesnym pozostawaniu Zjednoczonego Królestwa poza Europejskim Porozumieniem o Wolnym Handlu, w kontekście postanowień ustawy o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej, spowoduje, że status prawny prawników – obywateli Zjednoczonego Królestwa zostanie zrównany ze statusem prawników spoza Unii Europejskiej, ze wszystkimi konsekwencjami prawnymi.

W szczególności, po upływie okresu przejściowego, zdaniem Ministerstwa Sprawiedliwości, prawnicy ze Zjednoczonego Królestwa nie będą mogli wykonywać praktyki w zakresie określonym w Rozdziale 2 Działu II oraz w Rozdziale 1 Działu IV tej ustawy, gdyż przestaną być prawnikami z Unii Europejskiej i z mocy prawa staną się prawnikami spoza Unii Europejskiej, do których stosować się będzie przepisy Rozdziału 3 Działu II i Rozdziału 2 Działu IV tej ustawy.

Uznawanie kwalifikacji zawodowych marynarzy

Bezpieczeństwo zatrudnienia polskich marynarzy na statkach, pod banderą Zjednoczonego Królestwa, nie powinno być zagrożone po zakończeniu okresu przejściowego. Może natomiast pojawić się ryzyko, że marynarze posiadający polskie obywatelstwo, którzy dysponują dokumentami kwalifikacyjnymi wydanymi przez Zjednoczone Królestwo, nie będą mogli uzyskać potwierdzenia tych dokumentów do zajmowania stanowisk na statkach państw członkowskich UE. Kwestią o kluczowym znaczeniu w tym kontekście będzie przyjęcie przez Komisję Europejską decyzji o uznawaniu świadectw wydawanych przez Zjednoczone Królestwo, zgodnie z procedurą opisaną w art. 19 dyrektywy 2008/106/WE w sprawie minimalnego poziomu wyszkolenia marynarzy.

Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się w nocie KE.

Uznawanie kwalifikacji zawodowych uprawniających do wykonywania zawodu biegłego rewidenta 

Informacja dla obywateli polskich, którzy nabyli lub są w trakcie uzyskiwania kwalifikacji zawodowych uprawniających do wykonywania zawodu biegłego rewidenta w Wielkiej Brytanii

Uznawanie kwalifikacji zawodowych uprawniających do wykonywania zawodu doradcy podatkowego

Informacja o uznawaniu kwalifikacji do wykonywania zawodu doradcy podatkowego w przypadku bezumownego brexitu

Uznanie kwalifikacji zawodowych dla zawodu rzeczoznawcy majątkowego

Informacja o uznanie kwalifikacji zawodowych dla zawodu rzeczoznawca majątkowy