Podróż

Wg informacji rządu UK, niezależnie od tego, czy umowa między Wielką Brytanią, a Unią Europejską zostanie przyjęta, do mającej zostać doprecyzowanej przez UK daty w 2020 r., będzie można podróżować z dowodem osobistym. Do końca 2020 r. na wjazd do UK nie będzie potrzebna wiza, ale może się to zmienić od 1 stycznia 2021 r.

  • Noty KE na wypadek bezumownego brexitu w obszarze PODRÓŻ:

Dyrekcje Generalne Komisji Europejskiej chcąc w jak najlepszym stopniu przygotować przedsiębiorców na skutki wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej opracowały noty dedykowane wybranym sektorom gospodarki oraz szczególnym zagadnieniom, w tym w obszarze PODRÓŻ.

Wszystkie noty Dyrekcji Generalnych Komisji Europejskiej opublikowane w zakresie brexitu znajdują się na stronie Komisji Europejskiej.

  • Broszury KE – jak przygotować się do bezumownego brexitu

W broszurze Komisji Europejskiej Podróżowanie między Wielką Brytanią a UE w przypadku braku porozumienia o brexicie znaleźć można najbardziej praktyczne informacje dotyczące podroży pomiędzy UE a Wielką Brytanią w sytuacji bezumownego brexitu.

  • Wizy

Przygotowania Unii Europejskiej do brexitu obejmują również legislacyjne działania dostosowawcze. Unijne rozporządzenie odnoszące się do obowiązku wizowego w sytuacji wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej bez umowy zakłada, że obywatele Wielkiej Brytanii będą mogli podróżować bez wiz na terytorium UE, jeżeli Wielka Brytania również zapewni wszystkim obywatelom UE ruch bezwizowy na zasadzie wzajemności i bez dyskryminacji.

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 539/2001 wymieniające państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu, w odniesieniu do wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii

  • Transport lotniczy a brexit

W związku z obawami pasażerów dotyczącymi możliwych komplikacji w podróży do/z Wielkiej Brytanii związanymi z brexitem (31.10.2019), Ministerstwo Infrastruktury poniżej przedstawia następujące informacje.

W przypadku umownego brexitu, jeśli Wielka Brytania i Unia Europejska zawrą umowę określającą warunki wystąpienia z UE przed 31 października 2019 r., przekraczanie granic będzie odbywać się na podstawie wynegocjowanej Umowy Wyjścia. W takim przypadku, w trakcie tzw. okresu przejściowego (do końca 2020 r.), loty z/do UE do/z Wielkiej Brytanii będą odbywały się na dotychczasowych zasadach.

Jeżeli Wielka Brytania ratyfikuje Umowę Wyjścia w jakimkolwiek czasie przed 31 października 2019 r., wystąpienie nastąpi pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończeniu procedur ratyfikacyjnych.

W przypadku bezumownego brexitu, jeżeli Wielka Brytania i Unia Europejska nie zawrą umowy określającej warunki wystąpienia z UE przed 31 października 2019 r., dokumentami podróżnymi uprawniającymi do przekroczenia granicy będą paszporty. Ponadto, zgodnie z deklaracją Rządu Wielkiej Brytanii, do mającej zostać doprecyzowanej przez UK daty w 2020 r., będą akceptowane także dowody osobiste. Polskie służby graniczne będą również akceptować dowody osobiste obywateli polskich przy kontroli wyjazdowej/wjazdowej z/do Polski. Jednakże polskie służby graniczne rekomendują posługiwanie się paszportem.

W przypadku bezumownego brexitu przewozy lotnicze będą wykonywane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/502 z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie wspólnych zasad zapewniających podstawowe połączenia lotnicze w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii. Rozporządzenie ma na celu zapewnienie podstawowej łączności pomiędzy Wielką Brytanią a UE dla brytyjskich przewoźników. Akt prawny ma zapewnić czasowy, do dnia wejścia w życie lub tymczasowego stosowania kompleksowej umowy pomiędzy Wielką Brytanią a Unią Europejską dotyczącej świadczenia usług transportu lotniczego (lub najpóźniej do dnia 24 października 2020 roku),  na zasadzie wzajemności, dostęp do unijnego rynku lotniczego dla brytyjskich przewoźników. Dzięki  temu rozporządzeniu loty z UE do Wielkiej Brytanii i z Wielkiej Brytanii do UE powinny obywać się bez zakłóceń, zgodnie z rozkładem, a podróżni będą mogli korzystać z wszelkich praw przysługującym im na dotychczasowych warunkach. Nawet w okolicznościach bezumownego brexitu będą istnieć ramy prawne umożliwiające wykonywanie operacji lotniczych pomiędzy UE a Wielką Brytanią po dacie wystąpienia. Transport lotniczy pozostanie niezakłócony.

Wielka Brytania wyraźnie potwierdziła, że prawa przyznane przewoźnikom brytyjskim na podstawie przyjętego unijnego rozporządzenia będą odwzajemnione i przewoźnicy unijni zyskają dostęp do rynku brytyjskiego na analogicznych zasadach. Więcej szczegółów znajduje się w zakładce przeznaczonej dla przedsiębiorców.

Jakie prawa przysługiwać będą pasażerom podróżującym pomiędzy Polską a Wielką Brytanią?

Jeśli lot nie zaczyna się oraz nie kończy na terytorium UE Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii,  a jednocześnie usługa nie jest świadczona przez przewoźnika wspólnotowego, pasażer może dochodzić swoich praw na podstawie międzynarodowych konwencji, w tym m.in. Konwencji o ujednoliceniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego sporządzonej w Montrealu  dnia 28 maja 1999 r.

Jeśli lot rozpoczyna się na terytorium Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii, Lichtensteinu oraz Szwajcarii oraz jeśli lot kończy na terytorium Unii Europejskiej, a przewoźnik obsługujący dany lot jest przewoźnikiem wspólnotowym, zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiające wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylające rozporządzenie (EWG) nr 295/91 pasażerowie są chronieni przepisami tego  rozporządzenia.

Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr. 261/2004, jeśli lot został odwołany później niż 14 dni przed odlotem, a linia lotnicza nie zaoferowała zmiany planu podróży umożliwiającej dotarcie na miejsce docelowe 2 lub 4 godziny po planowym czasie przylotu (w zależności od terminu zmiany planu podróży) lub jeśli pasażerowi odmówiono wejścia na pokład, pomimo stawienia się do odprawy w wyznaczonym przez przewoźnika terminie, przysługuje prawo do zwrotu kosztu biletu oraz odszkodowania w wysokości od 125 euro do 600 euro, w zależności od długości podróży i opóźnień spowodowanych zmianą trasy podróży.

Jeśli opóźnienie wynosi ponad pięć godzin, przysługuje prawo zwrotu kosztu biletu w przypadku rezygnacji z lotu, a także prawo do odszkodowania, gdy opóźnienie przekracza trzy godziny. Prawo do odszkodowania nie przysługuje jednak, jeśli opóźnienie zostało spowodowane wystąpieniem nadzwyczajnych okoliczności (tzw. siła wyższa, np. wybuch wulkanu, strajki).

Pasażerowie mogą zawsze liczyć na pomoc linii lotniczych w sytuacji odmowy przyjęcia na pokład, odwołania lub opóźnienia lotu.

Przewoźnicy są również zobowiązani do poszukiwania dla pasażerów połączeń alternatywnych i umożliwienia im dotarcia do miejsca docelowego w możliwie szybki sposób. Za przestrzeganie tych wymogów przez linie lotnicze odpowiada Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Dodatkowo, dla wzmocnienia praw pasażerów korzystających z przewozów lotniczych, Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego w dniu 1 kwietnia 2019 r. powołał na stanowisko Rzecznika Praw Pasażerów przy Prezesie ULC panią Renatę Piwowarską. Zadaniem Rzecznika Praw Pasażerów jest przede wszystkim prowadzenie mediacji między pasażerami a liniami lotniczymi w zakresie dochodzenia odszkodowań za opóźniony czy odwołany lot.

Więcej informacji na temat przysługujących praw.

W celu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości Ministerstwo Infrastruktury rekomenduje kontakt z przewoźnikiem, u którego pasażer ma wykupiony bilet.

Przydatne informacje dostępne na stronach brytyjskiej administracji znaleźć można na oficjalnej stronie brytyjskiego rządu dedykowanej brexitowi, stronie poświęconej połączeniom lotniczym w przypadku no-deal oraz stronie w zakresie praw konsumenta-pasażera linii lotniczych po brexicie.