Prawo jazdy

Od dnia 1 stycznia 2021 r. Polska uznaje wydane w Wielkiej Brytanii prawa jazdy jako dokumenty uprawniające do kierowania pojazdami na terytorium Polski w okresie ważności tych dokumentów w oparciu o przepisy  Konwencji o ruchu drogowym podpisanej w Wiedniu w 1968 r.

Wymiana praw jazdy wydanych w Wielkiej Brytanii będzie następować na analogicznych zasadach jak wymiana praw jazd wydanych przez inne państwa będące stronami Konwencji Wiedeńskiej.

Wydane w Wielkiej Brytanii prawo jazdy uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym na terytorium Polski w okresie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia stałego lub czasowego pobytu. Po tym czasie wymagana jest jego wymiana na polskie prawo jazdy. Wymiana nie wiąże się ze zdawaniem egzaminów.

Polskie prawo jazdy jest także honorowane na terenie Wielkiej Brytanii.  Wynika to z faktu, że Polska, podobnie jak Wielka Brytania, jest stroną Konwencji o ruchu drogowym podpisanej w Wiedniu w 1968 r., a wzór polskiego prawa jazdy jest zgodny ze wzorem z Konwencji. W przypadku uzyskania miejsca stałego lub czasowego pobytu w Wielkiej Brytanii, władze Wielkiej Brytanii mogą wymagać wymiany polskiego prawa jazdy na brytyjskie prawo jazdy w określonym przez nie terminie.