Prawo jazdy

Do zakończenia okresu  przejściowego w dniu 31 grudnia 2020 r. całe prawo UE nadal ma zastosowanie do Wielkiej Brytanii, co oznacza, że uznawanie praw jazdy pomiędzy krajami UE i Wielką Brytanią odbywa się na dotychczasowych zasadach.

Po zakończeniu okresu przejściowego w dniu 31 grudnia 2020 r. Polska nadal będzie uznawać wydane w Wielkiej Brytanii prawa jazdy jako dokumenty uprawniające do kierowania pojazdami na terytorium Polski w okresie ważności tych dokumentów w oparciu o przepisy  Konwencji o ruchu drogowym podpisanej w Wiedniu w 1968 r.

Wymiana praw jazdy wydanych w Wielkiej Brytanii będzie następować na analogicznych zasadach jak wymiana praw jazd wydanych przez inne państwa będące stronami Konwencji Wiedeńskiej.

Polskie prawo jazdy  będzie także  honorowane na terenie Wielkiej Brytanii po zakończeniu okresu przejściowego.  Dotyczy to wyłącznie kierowców niemających stałego miejsca zamieszkania na terenie Wielkiej Brytanii. Wynika to z faktu, że Polska, podobnie jak Wielka Brytania, jest stroną Konwencji o ruchu drogowym podpisanej w Wiedniu w 1968 r., a wzór polskiego prawa jazdy jest zgodny ze wzorem z Konwencji.

Zgodnie z deklaracją Wielkiej Brytanii, w przypadku osób, które przeprowadzą się do Wielkiej Brytanii lub mają tam miejsce stałego zamieszkania, prawo jazdy wydane przez kraj UE będzie ważne przez 3 lata lub do 70 roku życia, a następnie będzie musiało być wymienione.