Prawo jazdy

Do zakończenia okresu przejściowego w dniu 31 grudnia 2020 r. całe prawo UE nadal ma zastosowanie do Wielkiej Brytanii, co oznacza, że uznawanie praw jazdy pomiędzy krajami UE i Wielką Brytanią odbywa się na dotychczasowych zasadach.

Po zakończeniu okresu przejściowego w dniu 31 grudnia 2020 r. Polska nadal będzie uznawać wydane w Wielkiej Brytanii prawa jazdy jako dokumenty uprawniające do kierowania pojazdami na terytorium Polski w okresie ważności tych dokumentów w oparciu o przepisy Konwencji o ruchu drogowym podpisanej w Wiedniu w 1968 r.

Wymiana praw jazdy wydanych w Wielkiej Brytanii będzie następować na analogicznych zasadach jak wymiana praw jazd wydanych przez inne państwa będące stronami Konwencji Wiedeńskiej.

Polskie prawo jazdy będzie także honorowane na terenie Wielkiej Brytanii po zakończeniu okresu przejściowego. Dotyczy to wyłącznie kierowców niemających stałego miejsca zamieszkania na terenie Wielkiej Brytanii. Wynika to z faktu, że Polska, podobnie jak Wielka Brytania, jest stroną Konwencji o ruchu drogowym podpisanej w Wiedniu w 1968 r., a wzór polskiego prawa jazdy jest zgodny ze wzorem z Konwencji.