Rybołówstwo

W dokumentach dotyczących wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z UE zawarto intencję zawarcia nowej unijno-brytyjskiej umowy dotyczącej rybołówstwa, która obowiązywałaby od początku 2021 roku. Taka umowa miałaby być elementem przekrojowego porozumienia określającego kształt relacji gospodarczych pomiędzy UE a Zjednoczonym Królestwem po zakończeniu okresu przejściowego.

Biorąc pod uwagę, że wraz z zakończeniem okresu przejściowego Zjednoczone Królestwo stanie się państwem trzecim, należy zakładać, że w przypadku braku wypracowania takich rozwiązań, będą obowiązywały standardowe przepisy UE regulujące kwestie współpracy w zakresie rybołówstwa z państwami trzecimi. Odpowiednie adnotacje, dotyczące obszarów na których statki państw członkowskich UE mogą prowadzić działalność połowową, zostaną zawarte w unijnym rozporządzeniu w sprawie możliwości połowowych na 2021 rok.

Unia Europejska posiada wyłączną kompetencję w zakresie spraw związanych z rybołówstwem, a także rynkami rybnymi. Nie można wykluczyć, że w przypadku przewidywanego niepowodzenia rozmów ze Zjednoczonym Królestwem Komisja Europejska przedstawi projekty dokumentów o charakterze awaryjnym, zorientowane na ograniczenie ewentualnych negatywnych konsekwencji dla sektora rybołówstwa.

Noty tematyczne:

Przydatne linki: