Towary przemysłowe

Komisja Europejska opracowała zawiadomienie dotyczące zasad wymiany handlowej i wymagań dla szerokiej grupy towarów przemysłowych (nie-żywnościowych), które będą obowiązywały po zakończeniu okresu przejściowego związanego z opuszczeniem Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię. W zawiadomieniu zawarto informacje dotyczące m.in:

  • Sposobów postępowania w odniesieniu do wyrobów, które wymagają oznaczenia znakiem CE, wystawienia deklaracji zgodności UE oraz ustanowienia upoważnionego przedstawiciela i przeprowadzenia procedur przeprowadzania ceny zgodności;
  • Różnic w sposobie postępowania w przypadku eksportu – importu wyrobów jednostkowych oraz wyrobów produkowanych seryjnie;
  • Dodatkowych obowiązków przedsiębiorców, których wyroby przed brexitem uzyskały certyfikaty brytyjskich jednostek certyfikujących lub posiadają certyfikaty wydane przez jednostkę certyfikującą jednego z pozostałych państw Unii Europejskiej;
  • Szczególnych rozwiązań przyjętych w odniesieniu do wymiany handlowej z Irlandią Północną.

Przedstawione zostały również interesujące przykłady postępowania, gdy relacje gospodarcze zostały nawiązane przed zakończeniem okresu przejściowego, natomiast dostawa towaru nastąpi po zakończeniu tego okresu.

Do zawiadomienia dołączono orientacyjny wykaz 43 unijnych aktów prawnych, co umożliwia określenie, które grupy towarów podlegają wskazanym w zawiadomieniu zasadom postępowania.

Zawiadomienie Komisji Europejskiej w zakresie towarów przemysłowych dostępne jest tutaj.