Towary rolno-spożywcze

Decyzja Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (UK) o nieprzedłużaniu okresu przejściowego poza 31.12.2020 r. oraz rozbieżności w stanowiskach negocjacyjnych Unii Europejskiej (UE) i UK powodują konieczność przygotowania się na scenariusz zakończenia okresu przejściowego w warunkach braku dwustronnej umowy regulującej wzajemne relacje ekonomiczne.

Brak umowy handlowej UE – UK w chwili zakończenia okresu przejściowego oznaczałby, że wymiana handlowa między UK i UE-27 będzie odbywać się na zasadach Światowej Organizacji Handlu (WTO), tj. dwustronny handel podlegałby cłom i procedurom kontrolnym stosowanym przez obie strony wobec partnerów niepreferencyjnych.

Informacja na temat unijnych oraz planowanych brytyjskich stawek celnych niepreferencyjnych (KNU) w imporcie towarów, w tym towarów rolno-spożywczych, znajduje się na stronach:

Informacje te nie obejmują preferencji celnych przyznanych przez UE, jak i tych planowanych przez UK, wobec krajów rozwijających się i najbiedniejszych (system GSP), preferencji wynikających z dwustronnych umów handlowych ani kontyngentów taryfowych wynikających z porozumień WTO. W scenariuszu zawarcia umowy dwustronnej UE-UK, należy się spodziewać, że dwustronny handel byłby, o ile nie w całości, to prawdopodobnie w zdecydowanej większości, objęty zniesieniem cła.

W dniu 12 czerwca 2020 r. Rząd Wielkiej Brytanii opublikował komunikat dotyczący przywrócenia z dniem 1 stycznia 2021 r. kontroli granicznej. Komunikat dotyczy stopniowego (w trzech etapach) wprowadzania kontroli granicznej i wymogów celnych w imporcie z UE. Jednocześnie, nie uwzględnia scenariusza zawarcia, negocjowanej obecnie, umowy handlowej UE-UK.

Niemniej jednak kontrole graniczne (celne, sanitarne, fitosanitarne) w obrotach między UE i UK będą obowiązywać po zakończeniu okresu przejściowego, zarówno w przypadku wejścia w życie umowy dwustronnej, jak i w sytuacji jej braku. W scenariuszu zawarcia dwustronnej umowy procedury kontrolne mogą zostać uproszczone, a ich szczegóły regulować będą zapisy umowy. Ponadto w tym scenariuszu UK i UE dodatkowo wprowadziłyby kontrolę reguł pochodzenia w obrotach wzajemnych, celem zagwarantowania, że z udzielonych na mocy umowy preferencji taryfowych korzystają wyłącznie towary pochodzące odpowiednio z krajów UE i UK (skorzystanie z preferencji taryfowych uwarunkowane przedstawieniem świadectwa pochodzenia towaru).

Informacje na temat procedur celnych, które zaczną obowiązywać w eksporcie do oraz imporcie z UK po zakończeniu okresu przejściowego (niezależnie od wyników negocjacji umowy dwustronnej UE-UK), zawarte są na stronie Ministerstwa Finansów.

Szczegółowe informacje na temat zasad i procedur kontroli prowadzonych przez poszczególne inspekcje (weterynaryjną, fitosanitarną, jakości handlowej) oraz będących w gestii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa mechanizmów administrowania handlem, jakie zaczną obowiązywać w obrocie towarami rolno-spożywczymi z UK po zakończeniu okresu przejściowego, dostępne są na właściwych stronach internetowych. Niektóre z tych procedur mogą ulec uproszczeniu lub zmianie w scenariuszu zawarcia dwustronnej umowy UE-UK, ale na chwilę obecną trudno przesądzać szczegóły możliwych rozwiązań w tym obszarze.

Przydatne informacje dostępne są na poniższych stronach: