Zamówienia publiczne

W okresie przejściowym ustanowionym w Umowie o Wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej, procedury i zakres dostępu do rynków zamówień publicznych unijnego i brytyjskiego dla wykonawców z UE i ze Zjednoczonego Królestwa podlegają przepisom prawa unijnego określonym w Traktatach i w aktach wtórnego prawa unijnego, w tym w szczególności w unijnych dyrektywach dotyczących udzielania zamówień[1]. Oznacza to, że do upływu okresu przejściowego (31.12.2020 r.) zasady dostępu do zamówień są takie same jak przed wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z UE.

Z przebiegu dotychczasowych negocjacji dotyczących przyszłej Umowy o Partnerstwie między Unią Europejską a Zjednoczonym Królestwem wynika, że zasady wzajemnego dostępu do zamówień publicznych mogą nie zostać uwzględnione Umowie. W rezultacie, z upływem okresu przejściowego określonego w Umowie o Wystąpieniu, podmioty gospodarcze ze Zjednoczonego Królestwa powinny być traktowane jak podmioty gospodarcze z siedzibą w państwie trzecim względem UE, z którym UE nie zawarła dwustronnej umowy przewidującej otwarcie unijnego rynku zamówień publicznych. Oznaczać to będzie także brak dwustronnych gwarancji dla unijnych podmiotów dostępu do brytyjskiego rynku zamówień publicznych.

Komunikat Komisji COM(2019) 5494 final „Wytyczne dotyczące udziału oferentów z państw trzecich w unijnym rynku zamówień publicznych oraz wprowadzania na ten rynek towarów z państw trzecich.

Porozumienie ws. Zamówień Rządowych (GPA)

Plurilateralne Porozumienie WTO ws. Zamówień Rządowych (GPA), reguluje zasady wzajemnego dostępu do rynków zamówień publicznych Stron tego Porozumienia. GPA wiąże obecnie 20 Stron i 48 państw i terytoriów (jedną ze Stron GPA jest UE w imieniu państw członkowskich UE i Zjednoczonego Królestwa). Na mocy decyzji Komitetu ws. Zamówień Rządowych GPA w okresie przejściowym określonym w Umowie o Wystąpieniu, Zjednoczone Królestwo nadal uczestniczy w GPA w ramach praw i zobowiązań UE. Z upływem okresu przejściowego ustanie związanie Zjednoczonego Królestwa zobowiązaniami UE w ramach GPA.

W Komitecie Zamówień Publicznych trwa obecnie procedura samodzielnego przystąpienia Zjednoczonego Królestwa do GPA, a stosowna decyzja Komitetu GPA w tej kwestii ma zostać podjęta w październiku br. by zapewnić ciągłość praw i zobowiązań Zjednoczonego Królestwa. Można uznać zatem za prawdopodobne, że po upływie okresu przejściowego Porozumienie GPA będzie stanowić podstawę zobowiązań UE i Zjednoczonego Królestwa do wzajemnego udostępnienia zamówień publicznych.


[1] Dyrektywy: 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE; 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylająca dyrektywę 2004/17/WE; 2014/23/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania koncesji; 2009/81/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania niektórych zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi przez instytucje lub podmioty zamawiające w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa i zmieniająca dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE; 2007/66/WE z dnia 11 grudnia 2007 r. zmieniająca dyrektywy Rady 89/665/EWG i 92/13/EWG w zakresie poprawy skuteczności procedur odwoławczych w dziedzinie udzielania zamówień publicznych.