Zamówienia publiczne

W okresie przejściowym ustanowionym w Umowie o Wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej, procedury i zakres dostępu do rynków zamówień publicznych unijnego i brytyjskiego dla wykonawców z UE i ze Zjednoczonego Królestwa podlegają przepisom prawa unijnego określonym w Traktatach i w aktach wtórnego prawa unijnego, w tym w szczególności w unijnych dyrektywach dotyczących udzielania zamówień[1]. Oznacza to, że do upływu okresu przejściowego  w dniu 31 grudnia 2020 r. zasady dostępu do zamówień są takie same jak przed wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z UE.

Z przebiegu dotychczasowych negocjacji dotyczących przyszłej Umowy o Partnerstwie między Unią Europejską a Zjednoczonym Królestwem wynika, że zasady wzajemnego dostępu do zamówień publicznych mogą nie zostać uwzględnione w przyszłej Umowie. W rezultacie, z upływem okresu przejściowego określonego w Umowie o Wystąpieniu wygasną wzajemne zobowiązania UE i UK do udostępnienia rynków zamówień publicznych, które związane były z członkostwem UK w UE (Komunikat Komisji COM(2019) 5494 final „Wytyczne dotyczące udziału oferentów z państw trzecich w unijnym rynku zamówień publicznych oraz wprowadzania na ten rynek towarów z państw trzecich).

Uzupełnieniu powstałej w ten sposób luki we wzajemnych zobowiązaniach UE i UK w obszarze zamówień publicznych powinno służyć sfinalizowanie procedury przystąpienia UK jako samodzielnej strony do Plurilateralnego Porozumienia WTO ws. Zamówień Rządowych (GPA). Porozumienie GPA reguluje zasady i zakres wzajemnego dostępu do rynków zamówień publicznych między jego 20 Stronami obejmującymi 48 państw i terytoriów (UE występuje jako jedna strona GPA w imieniu państw członkowskich UE i do końca okresu przejściowego w dniu 31.12.2020 r. również Zjednoczonego Królestwa).

Na sesji formalnej Komitetu GPA w dniu 7 października 2020 r. strony GPA przyjęły decyzję przyznającą Zjednoczonemu Królestwu prawo do złożenia swojego instrumentu przystąpienia do GPA. Decyzja umożliwia Zjednoczonemu Królestwu przystąpienie do GPA, z chwilą zakończenia okresu przejściowego, co pozwoli zachować wzajemny dostęp do rynków zamówień publicznych UE i UK w zakresie zamówień publicznych.


[1] Dyrektywy: 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE; 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylająca dyrektywę 2004/17/WE; 2014/23/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania koncesji; 2009/81/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania niektórych zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi przez instytucje lub podmioty zamawiające w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa i zmieniająca dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE; 2007/66/WE z dnia 11 grudnia 2007 r. zmieniająca dyrektywy Rady 89/665/EWG i 92/13/EWG w zakresie poprawy skuteczności procedur odwoławczych w dziedzinie udzielania zamówień publicznych.