Pytania i odpowiedzi

Poniżej znajdą Państwo odpowiedzi na główne pytania zadawane przez przedsiębiorców odnośnie umowy o handlu i współpracy UE – UK.


Nota prawna
Odpowiedzi na pytania mają charakter wyłącznie poglądowy. Informacje zawarte w odpowiedziach w szczególności nie powinny być traktowane jako porada prawna.


Przewóz towarów, paczek i zwierząt przez granicę UE - UK

Jak będzie wyglądał wjazd i wyjazd z UK z:

-paczkami od osób prywatnych;

-materiałem np. budowlanym dla osób prywatnych i firm;

-przewozem osób;

-wwozem psów/kotów i wywozem z UK?

Do końca 2020 roku warunki wykonywania przewozów zarówno osób jak i towarów do i z Wielkiej Brytanii nie ulegają zmianie.

W zakresie sytuacji od 1 stycznia 2021 roku, wszystko będzie zależało od postępu negocjacji odnośnie do przyszłych relacji pomiędzy UE i Wielką Brytanią i zawarcia lub nie umowy handlowej oraz działań Komisji Europejskiej w tym zakresie. To zawarta umowa handlowa określi podstawy prawne i warunki wykonywania przewozów transportowych z UE do Wielkiej Brytanii po zakończeniu okresu przejściowego. Jeśli natomiast nie zostanie ona wynegocjowana, być może wówczas Komisja Europejska wprowadzi rozwiązania awaryjne, tymczasowe.

Ponadto, w zakresie przewozu zwierząt domowych, również obowiązują obecne przepisy europejskie w tej dziedzinie do końca bieżącego roku.

W komunikacie opublikowanym w dniu 12 czerwca 2020 r.  strona brytyjska poinformowała, że od dnia 1 stycznia 2021 r. będą przeprowadzane kontrole fizyczne żywych zwierząt wysokiego ryzyka w miejscu przeznaczenia lub w innych zatwierdzonych obiektach wwożonych na terytorium UK. Ponadto od 1 kwietnia 2021 r. będą obowiązywać prenotyfikacje oraz świadectwa eksportowe w stosunku do eksportowanych do Zjednoczonego Królestwa wszystkich przesyłek produktów pochodzenia zwierzęcego.

Natomiast od dnia 1 lipca 2021 r. nastąpi wzrost kontroli fizycznych oraz pobieranie próbek. Od tej daty kontrole zwierząt będą przeprowadzane w punktach kontroli granicznej Wielkiej Brytanii. Dostawcy przemieszczający wszystkie towary będą musieli sporządzić pełne deklaracje i uiścić taryfy w miejscu importu.

Zatrudnianie Brytyjczyków w Polsce

Jakich formalności należy dopełnić chcąc zatrudnić obywatela Wielkiej Brytanii w Polsce. Zatrudnienie na umowę o pracę planowane jest od dnia 01.08.2020 r. Czy będą potrzebne jakieś zezwolenia ?

W trakcie tzw. okresu przejściowego (01.02.2020-31.12.2020) obywatele Wielkiej Brytanii mogą być zatrudniani na tych samych zasadach, co obywatele krajów Unii Europejskiej.

Cło naliczane na produkty pochodzące z Wielkiej Brytanii

Mam pytanie odnośnie cła naliczanego na przesyłki z UK do Polski. Chciałabym zakupić na brytyjskiej stronie internetowej rzeczy do wykonywania tatuaży (między innymi igły, ale bez sprzętu elektronicznego), będzie mnie to kosztować około x funtów czyli mniej więcej x zł, paczka zostanie wysłana przez Royal Mail International. Czy zostanie naliczone cło czy paczka ta jest zwolniona z cła? I czy oprócz cła mogą zostać naliczone inne koszty?

Unia Europejska (UE) i Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (UK) osiągnęły porozumienie co do warunków opuszczenia UE na podstawie Umowy o wystąpieniu Wielkiej Brytanii z UE (Umowy Wyjścia). Zgodnie z tą umową od dnia 1 lutego 2020 roku zaczął obowiązywać okres przejściowy pomiędzy UE a UK, który będzie trwać do końca 2020 roku.

W obszarze celnym – okres przejściowy oznacza dla polskich przedsiębiorców i obywateli brak zmian w dotychczasowych relacjach z Wielką Brytanią (UK).

Mając to na uwadze należy stwierdzić, iż w okresie przejściowym – w relacjach pomiędzy UE a UK – nadal obowiązywać będzie zasada swobodnego przepływu towarów, która określona została w przepisach Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Z przepisów tych wynika między innymi, że (art. 28-29 TFUE):

  • Unia obejmuje unię celną, która rozciąga się na całą wymianę towarową i obejmuje zakaz ceł przywozowych i wywozowych między Państwami Członkowskimi oraz wszelkich opłat o skutku równoważnym. Powyższe stosują się do produktów pochodzących z Państw Członkowskich oraz do produktów pochodzących z państw trzecich, jeżeli znajdują się one w swobodnym obrocie w Państwach Członkowskich.
  • Produkty pochodzące z państw trzecich są uważane za będące w swobodnym obrocie w jednym z Państw Członkowskich, jeżeli dopełniono wobec nich formalności przywozowych oraz pobrano wszystkie wymagane cła i opłaty o skutku równoważnym w tym Państwie Członkowskim i jeżeli nie skorzystały z całkowitego lub częściowego zwrotu tych ceł lub opłat.
Delegowanie pracowników do Wielkiej Brytanii

Jak wygląda sytuacja z delegowaniem pracowników z Polski do Wielkiej Brytanii teraz i od 01.01.2021 roku?

Wraz z dniem wejścia w życie Umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej rozpoczął się okres przejściowy, którego zakończenie nastąpi w dniu 31 grudnia 2020 r.

Od lutego 2020 trwają negocjacje między UE, a Wielką Brytanią w sprawie uregulowania przyszłych relacji między tymi dwiema stronami i na obecnym etapie negocjacji nie jest jeszcze przesądzone, czy wynegocjowanie tej umowy dojdzie do skutku. Jeśli nie dojdzie do podpisania umowy o przyszłych relacjach między Komisją Europejską i Wielką Brytanią, to od stycznia 2021 r. prawa obywateli państw członkowskich i Wielkiej Brytanii będą ustalane wyłącznie na podstawie przepisów Umowy o wystąpieniu.

Zgodnie z art. 126 i 127 umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (tzw. Umowy Wyjścia), prawo Unii ma co do zasady zastosowanie do Zjednoczonego Królestwa w tzw. okresie przejściowym (tj. do 31 grudnia 2020 r.). Oznacza to, że również europejskie przepisy prawa pracy regulujące delegowanie pracowników będą miały w tym okresie zastosowanie do Zjednoczonego Królestwa. Tym samym państwo to powinno zapewnić w ww. okresie możliwość delegowania pracowników z państw członkowskich UE (w tym Polski) na swoje terytorium zgodnie z powyższymi przepisami europejskimi, które Zjednoczone Królestwo ma obowiązek stosować do końca okresu przejściowego.

Do powyższych przepisów europejskich należą:

• dyrektywa 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996 r. dotycząca delegowania pracowników w ramach świadczenia usług ,

• dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/67/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie egzekwowania dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług, zmieniająca rozporządzenie (UE) nr 1024/2012 w sprawie współpracy administracyjnej za pośrednictwem systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym („rozporządzenie w sprawie IMI”),

• dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/957 z dnia 28 czerwca 2018 r.  zmieniająca  dyrektywę 96/71/WE dotyczącą delegowania pracowników w ramach świadczenia usług –  dyrektywa ta przewiduje zmiany przepisów dotyczących delegowania pracowników, które państwa członkowskie (w tym Polska) mają obowiązek wdrożyć do dnia 30 lipca 2020 r.

Natomiast po zakończeniu okresu przejściowego, zgodnie z wyjaśnieniami Komisji Europejskiej, pracownicy delegowani nie będą korzystali z uprawnień wynikających z Umowy Wyjścia. Oznacza to istotną zmianę sytuacji od 1 stycznia 2021 r., przy czym sytuacja ta może się inaczej kształtować w zależności od tego, czy i w jakim brzmieniu  zostanie zawarte porozumienie dotyczące przyszłych relacji Unii Europejskiej i Zjednoczonego Królestwa, czy też nie zostanie zawarte takie porozumienie. W razie zawarcia porozumienia, może ono również regulować kwestie delegowania pracowników z terytorium Unii Europejskiej do Zjednoczonego Królestwa. W takim przypadku regulacja ta będzie dotyczyć również delegowania pracowników z terytorium Polski na terytorium Zjednoczonego Królestwa.

Natomiast w razie braku porozumienia, jak i w razie braku regulacji dotyczących delegowania pracowników w wynegocjowanej umowie, ewentualne zasady delegowania pracowników z UE na terytorium Zjednoczonego Królestwa będą regulowane zasadniczo przez wewnętrzne przepisy tego państwa.

Niezależnie od powyższego, należy mieć na uwadze, że każde przyjmujące państwo członkowskie UE oraz Zjednoczone Królestwo w okresie przejściowym, reguluje we własnym zakresie szczegółowe warunki i procedury związane z delegowaniem pracowników obowiązujące na jego terytorium. Każde z tych państw prowadzi również oficjalną stronę internetową, na której udostępnia informację o zasadach delegowania pracowników obowiązujących w tym państwie. Ponadto w każdym państwie funkcjonuje krajowy punkt kontaktowy, w którym można zasięgnąć szczegółowych informacji w sprawie delegowania.

Poniżej podajemy link do brytyjskiej strony internetowej o delegowaniu pracowników oraz dane brytyjskiego punktu kontaktowego:https://www.gov.uk/working-abroad/posted-workers

Zasady funkcjonowania dla firm transportowych
Do jakich zmian będzie musiał przygotować się przedsiębiorca posiadający firmę transportową wykonująca przewozy EU-UK. Jakie pozwolenia zarówno dla posiadacza firmy jak i kierowców wykonujących te przewozy będą potrzebne? Gdzie można znaleźć konkretne i rzetelne informację na ten temat?

Zakończenie okresu przejściowego będzie skutkować zmianami w zakresie transportu towarów, ponieważ handel wewnątrzunijny z Wielką Brytanią zostanie zastąpiony przez wymianę handlową z krajem trzecim. Ponadto będą miały zastosowanie procedury celne.

Z dniem 1 stycznia 2021 r. przewoźnicy drogowi z siedzibą w Wielkiej Brytanii utracą licencję wspólnotową. W związku z tym nie będą już korzystać z praw automatycznego dostępu do jednolitego rynku, z którymi wiąże się posiadanie takiej licencji, a mianowicie z prawa unijnych podmiotów gospodarczych do przejazdów i przewozu towarów na obszarze UE. W celu utrzymania dotychczasowego dostępu do rynku wspólnotowego będą musieli założyć działalność na terytorium jednego z państw UE. Przedsiębiorstwa przewozowe i logistyczne odczują również zmiany w zakresie formalności wymaganych przy przekraczaniu granicy między Wielką Brytanią a UE. Formalności na granicy będą miały też wpływ na kierowców oraz pasażerów i pracowników transgranicznych. Formalności te obejmują odprawę graniczną osób – wiążącą się z weryfikacją wymogów dotyczących wjazdu i pobytu, stemplowaniem paszportów oraz, w stosownych przypadkach, obowiązkami wizowymi.

Po zakończeniu okresu przejściowego przewóz towarów unijnych do Wielkiej Brytanii wymagać będzie dopełnienia formalności celnych: zgłoszenia wywozowego i tranzytowego w Polsce, a w Wielkiej Brytanii formalności w urzędzie celnym na granicy oraz importowym w Wielkiej Brytanii.

Do zakończenia okresu przejściowego w dniu 31 grudnia 2020 r. całe prawo UE nadal ma zastosowanie do Wielkiej Brytanii, co oznacza, że warunki wykonywania przewozów pasażerskich i towarowych w transporcie drogowym pomiędzy krajami UE i Wielką Brytanią odbywają się na dotychczasowych zasadach.

Warunki wykonywania przewozów towarów oraz pasażerskich w transporcie drogowym do i z Wielkiej Brytanii od 1 stycznia 2021 roku będą zależały od postępu i skutków negocjacji odnośnie do przyszłych relacji pomiędzy UE i Wielką Brytanią oraz zawarcia lub nie umowy handlowej. To zawarta umowa handlowa określi podstawy prawne i warunki wykonywania przewozów transportowych z UE do Wielkiej Brytanii po zakończeniu okresu przejściowego. Jeśli natomiast nie zostanie ona wynegocjowana w odpowiednim terminie, być może na poziomie UE powstaną awaryjne rozwiązania tymczasowe.

Należy pamiętać, że ewentualne wdrożenie rozwiązań awaryjnych nastąpi tylko w przypadku fiaska negocjacji, a tym samym informacje na temat szczegółów mogą być znane dopiero tuż przed końcem okresu przejściowego, tj. w terminie do 31 grudnia 2020 r.

Z końcem dnia 31 grudnia 2020 r. zmiany relacji między Wielką Brytanią, a krajami Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w tym Polski, będą miały konsekwencje zarówno dla posiadaczy pojazdów mechanicznych, jak i poszkodowanych w ramach wypadków transgranicznych. Biorąc pod uwagę obecne powiązania tamtejszego rynku ubezpieczeniowego reprezentowanego przez Biuro Narodowe Zjednoczonego Królestwa (MIB) należy przyjąć, iż skutki zmiany relacji międzynarodowych obejmować będą dwojakie zakresy – zarówno w ramach Systemu Zielonej Karty, jak i Systemu Ochrony Gości.

Mając na uwadze ochronę poszkodowanych w wypadkach transgranicznych oraz posiadaczy i kierujących pojazdami mechanicznymi zarejestrowanymi w jednym z krajów EOG i Wielkiej Brytanii dotychczasowi sygnatariusze Porozumienia Wielostronnego (w tym Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych PBUK oraz MIB) podjęli decyzję o dalszym dobrowolnym członkostwie MIB w Porozumieniu Wielostronnym, z zachowaniem wszelkich dotychczasowych praw i obowiązków. W konsekwencji zachowany zostanie swobodny przepływ pojazdów mechanicznych zarejestrowanych w poszczególnych krajach w relacjach między Wielką Brytanią, a krajami EOG bez konieczności dokonywania dodatkowych czynności związanych z ochroną ubezpieczeniową.

PBUK zarekomendowało swoim członkom (zakładom ubezpieczeń oferującym na terenie Polski ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych)  wystawiane certyfikatów Zielonych Kart wszystkim zainteresowanym posiadaczom pojazdów mechanicznych udającym się do Wielkiej Brytanii. Ochrona poszkodowanych, w tym likwidacja szkód i wypłata świadczeń odszkodowawczych, pozostanie w niezmienionym zakresie.

Biorąc pod uwagę, iż decyzja sygnatariuszy Porozumienia Wielostronnego ma ścisłe powiązanie z postanowieniami Dyrektywy Komunikacyjnej, Rada Biur Systemu Zielonej Karty wystąpiła do Komisji Europejskiej o notyfikację zawartego porozumienia – decyzja KE w tej mierze nie została jeszcze ogłoszona.

Od 1 stycznia 2021 roku na granicy UE – Wielka Brytania powrócą kontrole. Zgodnie z zapowiedzią rządu brytyjskiego kontrole będą miały zastosowanie do wszystkich towarów importowanych z UE na teren Wielkiej Brytanii. Kontrole graniczne wprowadzone zostaną etapowo, pełne wdrożenie zaplanowano do 1 lipca 2021 roku.

Zgodnie z założeniami Wielka Brytania zaplanowała III etapy wprowadzania kontroli – szczegółowe informacje na temat planowanych etapów znaleźć można na poniższej stronie: https://www.gov.uk/government/news/government-accelerates-border-planning-for-the-end-of-the-transition-period

Dokument Border Operating Model można znaleźć na stronie: https://www.gov.uk/government/publications/the-border-operating-model

Informację dotyczącą Globalnego systemu taryfowego Wielkiej Brytanii można znaleźć na stronie: https://www.brexit.gov.pl/2020/05/26/globalna-taryfa-celna-wielkiej-brytanii-majaca-obowiazywac-do-1-stycznia-2021-roku/

Informacja Ministerstwa Finansów: „Etapowe wdrożenie kontroli granicznej w Wielkiej Brytanii po okresie przejściowym:

https://www.podatki.gov.pl/clo/brexit/#kontrola-graniczna-wb