Pytania i odpowiedzi

Poniżej znajdą Państwo odpowiedzi na główne pytania zadawane przez przedsiębiorców odnośnie trwającego okresu przejściowego oraz możliwych sytuacji po jego zakończeniu.


Nota prawna
Odpowiedzi na pytania mają charakter wyłącznie poglądowy. Należy mieć w szczególności na uwadze, że warunki współpracy pomiędzy Wielką Brytanią a Unią Europejską po zakończeniu okresu przejściowego nie są obecnie ostatecznie określone. Nie można udzielić jednoznacznych i wiążących (w świetle przepisów prawa) odpowiedzi. Informacje zawarte w odpowiedziach w szczególności nie powinny być traktowane jako porada prawna.


Możliwość wystąpienia przez przedsiębiorcę za pośrednictwem Krajowego Rejestru Karnego o informacje w zakresie karalności pracownika – obywatela UK

Czy po zakończeniu okresu przejściowego uprawniony przedsiębiorca będzie mógł wystąpić za pośrednictwem Krajowego Rejestru Karnego o informacje w zakresie karalności pracownika – obywatela Wielkiej Brytanii z rejestru brytyjskiego?

W przypadku zakończenia okresu przejściowego i braku nowej umowy regulującej współpracę w sprawach wymiany informacji z rejestrów karnych, wymiana tych informacji będzie się opierała o postanowienia Europejskiej Konwencji o pomocy prawnej w sprawach karnych z dnia 20 kwietnia 1959 r. (Dz. U. z 1999 r. Nr 76, poz. 854 z późn.zm.). Postanowienia tej wielostronnej umowy międzynarodowej nie przewidują wymiany informacji na żądanie osoby zainteresowanej.

Przewóz towarów, paczek i zwierząt przez granicę UE - UK

Jak będzie wyglądał wjazd i wyjazd z UK z:

-paczkami od osób prywatnych;

-materiałem np. budowlanym dla osób prywatnych i firm;

-przewozem osób;

-wwozem psów/kotów i wywozem z UK?

Do końca 2020 roku warunki wykonywania przewozów zarówno osób jak i towarów do i z Wielkiej Brytanii nie ulegają zmianie.

W zakresie sytuacji od 1 stycznia 2021 roku, wszystko będzie zależało od postępu negocjacji odnośnie do przyszłych relacji pomiędzy UE i Wielką Brytanią i zawarcia lub nie umowy handlowej oraz działań Komisji Europejskiej w tym zakresie. To zawarta umowa handlowa określi podstawy prawne i warunki wykonywania przewozów transportowych z UE do Wielkiej Brytanii po zakończeniu okresu przejściowego. Jeśli natomiast nie zostanie ona wynegocjowana, być może wówczas Komisja Europejska wprowadzi rozwiązania awaryjne, tymczasowe.

Ponadto, w zakresie przewozu zwierząt domowych, również obowiązują obecne przepisy europejskie w tej dziedzinie do końca bieżącego roku.

W komunikacie opublikowanym w dniu 12 czerwca 2020 r.  strona brytyjska poinformowała, że od dnia 1 stycznia 2021 r. będą przeprowadzane kontrole fizyczne żywych zwierząt wysokiego ryzyka w miejscu przeznaczenia lub w innych zatwierdzonych obiektach wwożonych na terytorium UK. Ponadto od 1 kwietnia 2021 r. będą obowiązywać prenotyfikacje oraz świadectwa eksportowe w stosunku do eksportowanych do Zjednoczonego Królestwa wszystkich przesyłek produktów pochodzenia zwierzęcego.

Natomiast od dnia 1 lipca 2021 r. nastąpi wzrost kontroli fizycznych oraz pobieranie próbek. Od tej daty kontrole zwierząt będą przeprowadzane w punktach kontroli granicznej Wielkiej Brytanii. Dostawcy przemieszczający wszystkie towary będą musieli sporządzić pełne deklaracje i uiścić taryfy w miejscu importu.

Zatrudnianie Brytyjczyków w Polsce

Jakich formalności należy dopełnić chcąc zatrudnić obywatela Wielkiej Brytanii w Polsce. Zatrudnienie na umowę o pracę planowane jest od dnia 01.08.2020 r. Czy będą potrzebne jakieś zezwolenia ?

W trakcie tzw. okresu przejściowego (01.02.2020-31.12.2020) obywatele Wielkiej Brytanii mogą być zatrudniani na tych samych zasadach, co obywatele krajów Unii Europejskiej.

Cło naliczane na produkty pochodzące z Wielkiej Brytanii

Mam pytanie odnośnie cła naliczanego na przesyłki z UK do Polski. Chciałabym zakupić na brytyjskiej stronie internetowej rzeczy do wykonywania tatuaży (między innymi igły, ale bez sprzętu elektronicznego), będzie mnie to kosztować około x funtów czyli mniej więcej x zł, paczka zostanie wysłana przez Royal Mail International. Czy zostanie naliczone cło czy paczka ta jest zwolniona z cła? I czy oprócz cła mogą zostać naliczone inne koszty?

Unia Europejska (UE) i Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (UK) osiągnęły porozumienie co do warunków opuszczenia UE na podstawie Umowy o wystąpieniu Wielkiej Brytanii z UE (Umowy Wyjścia). Zgodnie z tą umową od dnia 1 lutego 2020 roku zaczął obowiązywać okres przejściowy pomiędzy UE a UK, który będzie trwać do końca 2020 roku.

W obszarze celnym – okres przejściowy oznacza dla polskich przedsiębiorców i obywateli brak zmian w dotychczasowych relacjach z Wielką Brytanią (UK).

Mając to na uwadze należy stwierdzić, iż w okresie przejściowym – w relacjach pomiędzy UE a UK – nadal obowiązywać będzie zasada swobodnego przepływu towarów, która określona została w przepisach Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Z przepisów tych wynika między innymi, że (art. 28-29 TFUE):

  • Unia obejmuje unię celną, która rozciąga się na całą wymianę towarową i obejmuje zakaz ceł przywozowych i wywozowych między Państwami Członkowskimi oraz wszelkich opłat o skutku równoważnym. Powyższe stosują się do produktów pochodzących z Państw Członkowskich oraz do produktów pochodzących z państw trzecich, jeżeli znajdują się one w swobodnym obrocie w Państwach Członkowskich.
  • Produkty pochodzące z państw trzecich są uważane za będące w swobodnym obrocie w jednym z Państw Członkowskich, jeżeli dopełniono wobec nich formalności przywozowych oraz pobrano wszystkie wymagane cła i opłaty o skutku równoważnym w tym Państwie Członkowskim i jeżeli nie skorzystały z całkowitego lub częściowego zwrotu tych ceł lub opłat.